Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2015

18:45
18:44
0508 f38c
18:44
0555 c3a0
18:44
9153 4b72
Reposted fromoopsiak oopsiak viaklaudiammt klaudiammt
18:43
6106 287c 500
Reposted fromkimik kimik vianie-zwykla nie-zwykla
18:43
Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaduuuli duuuli
18:43
1820 0dd5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaduuuli duuuli
18:42
Kobietom w tych czasach trochę się popieprzyło w głowach, zachowują się jakby wyrosły im ptaszki, z tej niezależności wyrosła tylko samotność. i gdzie drogie panie ta niezależność kiedy ryczycie po nocach?
— Lolita
Reposted fromMissMurder MissMurder viaduuuli duuuli
18:42
Sen jest najlepszą ucieczką.
— .
Reposted fromsleepingsickness sleepingsickness viaduuuli duuuli
18:42
2258 2947
Reposted fromcalifornia-love california-love viaduuuli duuuli
18:42
7158 0749 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaduuuli duuuli
18:41
9967 3c6e 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaduuuli duuuli
18:41
4777 8f61
Reposted fromcalifornia-love california-love viaduuuli duuuli
18:41
8146 dbba
Reposted fromjerzzz jerzzz viaduuuli duuuli
18:41
4316 5190
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaduuuli duuuli
18:41
0104 007c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaduuuli duuuli
18:41
5712 729b
Reposted fromfoods foods viaduuuli duuuli
18:41
0161 57fe
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaduuuli duuuli
18:41
9510 7289
Reposted fromfoods foods viaduuuli duuuli
18:41
2106 d5ce
Reposted fromoutline outline viaduuuli duuuli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl